CVE Vulnerabilities

CVE-2021-26857

Published: Mar 03, 2021 | Modified: Mar 08, 2021
CVSS 3.x
7.8
HIGH
Source:
NVD
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
CVSS 2.x
6.8 MEDIUM
AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P
RedHat/V2
RedHat/V3
Ubuntu

Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability This CVE ID is unique from CVE-2021-26412, CVE-2021-26854, CVE-2021-26855, CVE-2021-26858, CVE-2021-27065, CVE-2021-27078.

Affected Software

Name Vendor Start Version End Version
Exchange_server Microsoft 2010 2010
Exchange_server Microsoft 2013 2013
Exchange_server Microsoft 2016 2016
Exchange_server Microsoft 2016 2016
Exchange_server Microsoft 2019 2019
Exchange_server Microsoft 2019 2019

References