AWS > ES > ElasticSearch Encryption Enabled
UNKNOWN
Source
CloudSploit
ID
elasticsearch-encryption-enabled

ElasticSearch Encryption Enabled

Ensure that AWS ElasticSearch domains have encryption enabled.

ElasticSearch domains should be encrypted to ensure that data is secured.

Ensure encryption-at-rest is enabled for all ElasticSearch domains.